You are currently viewing Jäteveden matka viemäristä Itämereen – miksi jätevedet aiheuttavat rehevöitymistä?

Jäteveden matka viemäristä Itämereen – miksi jätevedet aiheuttavat rehevöitymistä?

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Oletko koskaan miettinyt, mitä tapahtuu, kun vedät WC-pöntön? Entä minne rasva ja ruoantähteet tiskiveden mukana päätyvät? Tai mihin suihkuvedet ja sen mukana ihosta irtoava lika ja hiukset katoavat? Tuotamme joka päivä suuren määrän orgaanista jätettä, joka valuu viemäristä alas. Nyt tarkastelemme, mitä jätevedelle ja sen sisältämälle orgaaniselle jätteelle tapahtuu ja miten jätevedet vaikuttavat Itämeren rehevöitymiseen.

Mitä jätevedelle tapahtuu, kun se päätyy viemäriin?

Jätevesi aloittaa matkansa rakennuksen putkistossa. Siellä osa jäteveden sisältämästä orgaanisesta jätteestä tarttuu putken sisäpintaan kasvattaen putkitukoksen riskiä ja aiheuttaen muita ongelmia. Suurin osa orgaanisesta jätteestä jatkaa kuitenkin matkaansa jäteveden mukana kunnallisen jätevesiverkoston läpi jätevedenpuhdistuslaitokselle. Jätevedenpuhdistamoissa jätevedestä poistetaan ensin kiinteät materiaalit ja vesi selkeytetään. Fosfori saostetaan jätevedestä kemiallisesti ja typpi poistetaan bakteerien avulla biologisessa käsittelyssä. Prosessissa syntyy lietettä, jonka sisältämä orgaaninen aines mädätetään ja talteen saadaan biokaasua. Lopulta liete jatkojalostetaan mullaksi kompostoimalla. Tätä kautta suurin osa orgaanisesta aineesta ja ravinteista pääsevät uudelleen kiertoon. Lopulta puhdistettu jätevesi ohjautuu joko suoraan tai järvien ja jokien kautta Itämereen.

Itämereen päätyy jätevesien mukana paljon ravinteita

Ihmiset usein ajattelevat, että jätevesi puhdistuu prosessissa täysin. Näin asia ei kuitenkaan ole. Iso osa orgaanisesta jätteestä saadaan poistettua, mutta osa sen sisältämistä ravinteista, kuten typestä ja fosforista, jää puhdistettuun jäteveteen. Lopulta ravinteet kulkeutuvat jäteveden mukana Itämereen. 

Puhdistusprosessin läpi päässeiden ravinteiden määrä riippuu puhdistuslaitoksen kapasiteetista ja jäteveden määrästä. Vedenpuhdistamojen kuormitus voi vaihdella suuresti vuodenaikojen välillä. Kesällä puhdistamoa saattavat kuormittaa matkailijat ja kesäasukkaat, keväällä sulamisvedet ja toisinaan rankkasateet. Talvella biologista puhdistustehoa vähentää jäteveden lämpötila. Jos jäteveden määrä vaihtelee paljon, puhdistamon kapasiteetti ei suuren virtauksen aikana riitä puhdistamaan jätevettä riittävän puhtaaksi, vaan jätevedelle asetetut raja-arvot ylittyvät. Joskus joudutaan jopa tilanteeseen, jossa jätevettä päätyy puhdistamattomana suoraan vesistöön.

Suomen osalta tarkasteltuna Itämereen päätyvästä typestä lähes 20% ja fosforista 6% on peräisin yhdyskuntien jätevesistä. Nämä ravinteet aiheuttavat omalta osaltaan Itämeren rehevöitymistä, jonka seurauksena leväesiintymät yleistyvät, eliöyhteisöt sekä kalastot muuttuvat ja pohja-alueille muodostuu happikatoa.

Mikrobiliuoksen käyttö vähentää Itämereen joutuvaa ravinnekuormaa

Itämeren suojelu lähtee meidän kaikkien teoista. Olisiko hienoa, jos juuri sinä tai yrityksesi voisitte tehdä jotain konkreettista Itämeren kuormituksen vähentämiseksi? ProtectPipen mikrobiliuosta käyttämällä voitte saada jäteveden puhdistusprosessin käyntiin jo jätevesijärjestelmän alkupäässä. Liuoksen sisältämät bakteerit syövät putkistosta orgaanisen jätteen. Näin jätevedenpuhdistamolle päätyy puhtaampaa jätevettä ja laitoksen puhdistuskapasiteetti riittää paremmin puhdistamaan sinne päätyvän jäteveden. Tämän ansiosta Itämereen pääsee vähemmän ravinteita. Mitä useampi taho käyttää putkiston hoidossa orgaanista jätettä syövää mikrobiliuosta, sitä tehokkaammin jätevesien ravinteiden joutuminen Itämereen voidaan estää ja rehevöitymistä saadaan vähennettyä.

Lähteet:

HSY, Yle, WWF

Tutustu tuotteisiimme täällä!

Vastaa