You are currently viewing Jätevesilaki voimaan huhtikuussa 2017 – kuormituksen vähennyttävä rajusti

Jätevesilaki voimaan huhtikuussa 2017 – kuormituksen vähennyttävä rajusti

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Jätevesilaki on säädetty, jotta lähiympäristömme voisi paremmin. Jätevesihuollon parantaminen haja-asutusalueilla parantaa järvien ja jokien kuntoa ehkäisemällä rehevöitymistä ja hygieniahaittoja. Ympäristömme kärsii jätevesiperäisestä ravinnekuormasta, ja uusilla perustason puhdistusvaatimuksilla kuormitusmääriä on tarkoitus laskea merkittävästi.

Ympäristönsuojelulaki vaatii kuormituksen merkittävää laskua

Osa hajajätevesiasetuksella ennen säädetyistä määräyksistä on nyt nostettu lain tasolle ympäristönsuojelulakiin. Ympäristönsuojelulaki määrittelee puhdistusvaatimukset ja niiden toimeenpanon sekä jätevesijärjestelmän selvityksen ja suunnittelun. Ympäristönsuojelulaissa määrätty perustason puhdistusvaatimus tulee noudatettavaksi tietyissä tilanteissa. Perustason puhdistusvaatimusta edellytetään, jos kiinteistöön rakennetaan vesikäymälä, vesilaitteistoihin tai viemärilaitteistoihin tehdään korjaus- tai muutostyö, tai kiinteistössä tehdään rakennuslupaa edellyttävä korjaus.

Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) 154 §:ssa käsittelemättömien jätevesien kuormitus silloin kun talousjätevesi on peräisin asumisesta, on jätevesijärjestelmää käyttävien asukkaiden keskimääräisen lukumäärän ja haja-asutuksen kuormitusluvun tulo. Haja-asutuksen kuormitusluvulla osoitetaan yhden asiakkaan käsittelemättömien talousjätevesien keskimääräinen kuormitus orgaanisen aineen, fosforin ja typen osalta grammoina vuorokaudessa.

Tammikuussa säädetyn perustason puhdistusvaatimuksen (527/2014 154 b §) mukaan talousjätevedet on puhdistettava niin, että orgaanisen aineen osalta ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee 80 prosenttia. Kokonaisfosforin osalta luku on 70 prosenttia, ja kokonaistypen osalta 30 prosenttia. Lukua verrataan kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden puhdistukseen.

Jätevesien puhdistus vähentää Itämeren ravinnekuormaa

SYKE:n eli Suomen ympäristökeskuksen mukaan arviolta kymmenen prosenttia Itämeren fosfori- ja typpikuormituksesta on peräisin yhdyskuntien, teollisuuden ja kalankasvatuksen jätevesistä. Luku pitää sisällään sekä suoraan Itämereen johdettavat jätevedet, että valuma-alueelta peräisin olevan jätevesiperäisen ravinnekuorman. Jätevesiperäisen kuormituksen osuus Itämeren kokonaisravinnekuormasta on laskenut viimeisten vuosikymmenten aikana. Lasku johtuu parantuneesta jätevesien puhdistuksesta.

Jätevesien puhdistuksella on siis todellista merkitystä Itämeren fosfori- ja typpikuormitukseen, ja jätevesien puhdistus laskee jätevesien haitta-arvoja. Haluamme olla mukana laskemassa vesistöjen ja meren ravinnekuormituksen määrää vaikuttamalla vesistöihin päätyvien jätevesien ravinteen määrän laskuun. Kehittämämme ratkaisut orgaanisen jätteen poistamiseen jätevesistä ovat linjassa uuden jätevesiasetuksen tavoitteiden kanssa. Tarjoamme ratkaisuja jäteveden puhdistukseen paitsi yritys- ja yhteisöasiakkaille, myös yksityisille ihmisille, ja tuottamamme ympäristöystävällinen ProtectPipe PUTKIPÖPÖ Kodin Mikrobi -mikrobiliuos auttaa puhdistamaan haja-alueiden asutusten jätevesiä, laskien ympäristön jätevesiperäistä kuormitusta. ProtectPipe PUTKIPÖPÖ Kodin Mikrobi -mikrobiliuosta on saatavilla verkkokaupassamme.

Lähteet: SYKE ja Ympäristönsuojelulaki

Vastaa