Oma tili My account My account Konto Minu konto

Ennakoiva viemärinhoito – kuin hampaiden pesu putkistoille.

Preventiv rörvård – som tandtvätt för rören

Preventive sewer care – like a toothbrush for the pipeline.

Preventive sewer care – like a toothbrush for the pipeline.

Biologinen jätevedenpuhdistus

Kestävä ja tehokas ratkaisu

Ratkaisumme tuotanto- ja vesilaitoksille

BIOFLOW-mikrobiliuos jätevesijärjestelmien hoitoon

 • Bakteerit syövät orgaanista jätettä putkista ja puhdistusaltaista jopa kilometrien matkalta
 • Liete vähenee, eikä se kovetu pumppaamoissa
 • Jätteen mätänemisprosessi lakkaa
 • Haitallisten kaasujen, kuten rikkivedyn muodostuminen lakkaa
 • Hajuhaitat vähenevät merkittävästi
 • Putkistojen, pumppaamojen ja muiden rakenteiden ylläpito helpottuu, ja niiden elinkaari pitenee
 • Kiintoaineet, ravinteet, rasva, rikkivety ja BOD vähenevät 

BIOFLOW

Aktiiviset mikrobit

ProtectPipen BIOFLOW-mikrobiliuos hyödyntää eläviä bakteereja orgaanisen jätteen poistamiseksi viemäriputkista, pumppaamoista ja puhdistusaltaista. Bakteerimme ovat tehokkaita, vastustuskykyisiä ja ympäristöystävällisiä.

Turvallinen käyttää

BIOFLOW-liuokseen on eristetty tehokkaimmat bakteerit suomalaisilta vedenpuhdistamoilta Helsingin Yliopiston biologian laitoksen tutkijoiden kanssa tehdyn tutkimustyön jälkeen. Bakteeerit eivät aiheuta haittoja ihmisille tai ympäristölle, vaan tehostavat puhdistusta jokaisessa jätevesijärjestelmän vaiheessa, aina kotiviemäristä vedenpuhdistuslaitokselle saakka.

Viisi tehokasta bakteerikantaa

BIOFLOW sisältää viittä eri bakteerikantaa, jotka käyttävät orgaanista jätettä ravinnokseen, poistaen niin rasvan, proteiinin, tärkkelyksen, selluloosan kuin rikkivedynkin. Bakteerien aineenvaihdunta muuttaa nämä aineet harmittomaksi hiilidioksidiksi, vedeksi ja bakteerin biomassaksi. Puhdistusaltaiden liete ei pääse kovettumaan ja haitallisten kaasujen muodostuminen lakkaa.

Vihreä ratkaisu

Bakteerimme ovat ympäristöystävällisiä, sekä vähentävät kemikaalien ja materiaalien kulutusta. Vastustuskykyiset bakteerit vähentävät puhdistusaltaiden kiintoaineita ja rikkivedyn muodostumista, tehostaen vedenpuhdistuslaitoksen toimintaa.

Tuotanto- ja vesilaitosten yleisimmät haasteet

Orgaanisen jätteen kertyminen putkistoon aiheuttaa monenlaisia ongelmia, jotka ovat usein epämiellyttäviä, aikaavieviä ja kalliita.

Haitallisten kaasujen muodostuminen

 • Orgaaninen jäte tuottaa hajotessaan haitallisia kaasuja, joista merkittävimpiä ongelmia aiheuttaa rikkivety.
 • Vesilaitosten siirtoverkostossa rikkivety aiheuttaa merkittäviä hajuongelmia.
 • Korkeissa pitoisuuksissa rikkivety on jopa hengenvaarallista, ja se aiheuttaa merkittävää syöpymistä betoni- ja metallirakenteissa.

 

Puhdistusaltaiden liete

 • Esimerkiksi vedenpuhdistuslaitosten biologisiin puhdistusaltaisiin kerääntyy lietettä, joka usein kovettuu paksuksi laataksi.
 • Laatan hajottaminen ja poistaminen on raskasta ja aikaavievää, ja saattaa usein vaurioittaa rakenteita.
 • Kemikaaleihin, kuten happoon perustuvat puhdistusmenetelmät ovat usein tehottomia ja kalliita.

Tukkeumat

 • Orgaaninen jäte kerääntyy putkistoihin, hidastaen virtausta ja aiheuttaen akuutteja tukoksia.
 • Kemikaalien käyttö putkien avaamiseen on terveydelle haitallista, vaurioittaa rakenteita, ja kiihdyttää rikkivedyn muodostumista.

Korotettu jätevesimaksu ja korvausvaatimukset

 • Vesilaitokset veloittavat korotetun jätevesimaksun öljyjen ja rasvojen johtamisesta kunnalliseen viemäriverkostoon. Viemärinhoidon laiminlyönti voi aiheuttaa vaurioita kunnalliseen viemäriverkostoon, mistä voi syntyä korvausvaatimuksia.
 • Tehtaisiin ja tuotantolaitoksiin kohdistetaan korotettuja jätevesimaksuja, jos niiden FOG-, TSS-, BOG- sekä H2S-arvot ylittävät sallitut raja-arvot.

ProtectPipe

Luonnollinen ratkaisu jätevesijärjestelmien ja putkistojen haasteisiin

Olemme suomalainen mikrobioteknologiayritys. Tuotamme yksityis- ja yritysasiakkaidemme käyttöön innovatiivisia, eläviin mikrobikantoihin perustuvia liuoksia, jotka poistavat orgaanista jätettä jätevesijärjestelmistä luonnollisesti ja todistetun tehokkaasti. Tämä on ekologinen keino pysäyttää jätevesijärjestelmien rakenteiden tukkeutuminen ja syöpyminen, sekä estää haitallisen jätteen päätyminen herkkiin vesistöihimme.

Tulokset

Puhdistaa tukkeumat putkistosta

BIOFLOW mikrobiliuos poistaa tehokkaasti putkistoon kerääntyneen lietteen, ja ennaltaehkäisee uusien tukkeutumien muodostumista.

Vähentää lietteen muodostumista ja kovettumista

Mikrobimme syövät orgaanista jätettä tehokkaasti puhdistusaltaista, estäen rakenteita vaurioittavan lietteen muodostumista. Jäte ei kovetu, joten puhdistus tehostuu ja helpottuu.

Nostaa viemäriputkiston ja säiliöiden käyttöikää

Lietekertymät muodostuvat orgaanisesta jätteestä, joka mädäntyessään muodostaa syövyttävää rikkivetyä. BIOFLOW-mikrobiliuos poistaa orgaanisen jätteen putkistosta, pidentäen sen käyttöikää ja siirtäen haurastuneista rakenteista johtuvan huoltamisen tarvetta.

Poistaa hajut ja hyönteiset

Putkistossa tapahtuva mädäntymisprosessi tuottaa haisevia kaasuja, jotka houkuttelevat lisäksi tuhoeläimiä syömään rasvaa ja muuta orgaanista jätettä. Vesilaitosten siirtoverkostoista aiheutuu lähiasutuksille usein merkittäviäkin hajuhaittoja. BIOFLOW-mikrobiliuos puhdistaa orgaanisen jätteen putkistosta, poistaen hajuhaitat.

Alentaa jätevesimaksuja ja huoltokuluja

BIOFLOW poistaa orgaanisen jätteen viemäriputkistosta, alentaen jäteveden ympäristökuormitusta. Jätevesijärjestelmien korjaus- ja puhdistuskulut pienenevät huomattavasti, eikä tuotantolaitoksen tarvitse enää maksaa korotettua jätevesimaksua.

Suojelee Itämerta

BIOFLOW mikrobiliuoksen poistaessa orgaanisen jätteen viemäriputkistoista liuos myös tehokkaasti ennaltaehkäisee haitallisten aineiden kulkeutumista jäteveden mukana Itämereen. Kemikaalien ja rakennusmateriaalien käyttö vähenee, ja investoit ympäristöystävälliseen, suomalaiseen teknologiaan.

Aikajana

Mikrobien lyhyt historia vedenpuhdistuksessa:

N

1920-luku – Bakteerien aikakausi

 • Nykyaikainen jätevedenkäsittely perustuu elävien mikrobikantojen viljelyyn puhdistusaltaissa. Suomeen perustettiin ensimmäinen bakteeripohjainen vedenpuhdistuslaitos 1920-luvulla.
 • Yksi vedenpuhdistamojen tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia vettä puhdistavasta herkästä bakteerikannasta.

1970-luku – Entsyymit viemärinhoidossa

 • Ensimmäiset yritykset tuottaa biologisia viemärinhoitotuotteita perustuivat bakteerien “hampaina” toimiviin entsyymeihin.
 • Entsyymit ovat biologisia katalyyttejä, jotka muuntavat rasvan kiinteästä juoksevaan muotoon eli rasvahapoksi, sallien niiden kulkeutumisen jätevesijärjestelmän ja rasvanerottelukaivon läpi.
 • Entsyymit eivät kuitenkaan neutralisoi rasvaa ja öljyä, ja ne palautuvat kiinteään muotoon päätyessään kosketuksiin kylmän veden kanssa kunnallisessa viemäriputkessa tai pumppaamossa.
 • Entsyymit ovat kiellettyjä monissa maissa ja kunnissa.

1980-luku – Bakteeri-itiöt vedenpuhdistuksessa

 • Entsyymien aiheuttamat massiiviset ongelmat kunnallisessa viemäriverkostossa johtivat vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseen, jotka kykenisivät neutralisoimaan viemäriputkiin kerääntyneet haitalliset aineet.
 • Uusi ratkaisu löytyi mikrobioteknologian kehitystyön tuloksena lepoitiöbakteereista.
 • Itiöbakteerit ovat usein kuivajäädytettyjä ja ollakseen tehokkaita ne vaativat heräämisjakson, jonka kesto vaihtelee useista tunneista päiviin.
 • Bakteerien heräämisen viive on suurimmalle osalle jätevesilinjastoista kuitenkin liian pitkä, eikä ratkaisu kykene tuottamaan riittäviä tuloksia.

2000-luku – Eläviä mikrobikantoja sisältävä liuos

 • Teknologiset saavutukset mikrobioteknologian saralla ovat johtaneet sellaisten mikrobikantojen kehittämiseen, jotka selviävät ja pystyvät toimimaan jätevesilinjastojen ja rasvanerottelukaivojen vaativissa olosuhteissa.
 • Erittäin vastustuskykyiset ja nopeasti reagoivat bakteerikannat kykenevät aloittamaan puhdistusprosessin ongelman juuresta, jolloin prosessi on kaikista tehokkain ja vaikutukset positiiviset vaikutukset ulottuvat aina vedenpuhdistamolle asti.
 • Viimeaikaisimpiin edistysaskeliin kuuluvat bakteerit, jotka tehoavat tiettyihin haitallisiin aineisiin, kuten proteiiniin, rasvaan, tärkkelykseen sekä rikkivetyyn.

 

2746064-8
Helsinki
010 574 9990
[email protected]

X