You are currently viewing Kuka valvoo jätevesien käsittelyä?

Kuka valvoo jätevesien käsittelyä?

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Suomessa yhdyskuntien jätevedet käsitellään jätevedenpuhdistuslaitoksilla. Jätevedenkäsittelyllä on saatu vesistöjen ravinnekuormaa vähennettyä, mutta silti jätevedet ovat Suomessa viiden suurimman vesistökuormittajan joukossa. Jätevesien valvonta on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että vesistöihin ohjautuva, puhdistettu jätevesi täyttää sille asetetut vaatimukset. Näin voidaan vähentää vesistöihin päätyvien ravinteiden määrää ja ehkäistä vesistöjen rehevöitymistä. Jos valvonnassa havaitaan, että jäteveden raja-arvot ylittyvät, voidaan prosessiin tehdä muutoksia ja kehittää puhdistusprosessia tehokkaammaksi, jotta ravinteet saadaan paremmin poistettua.

EU-direktiivit ja kansallinen lainsäädäntö määrittävät jätevedenkäsittelyn vaatimukset. Lisäksi puhdistamon on täytettävä ympäristölupa, joka vaaditaan yli 100 henkilön jätevedet puhdistavilta laitoksilta. Jätevesien käsittelyä valvovat kunnat sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Kunnat vastaavat alueensa vesihuollon kehittämisestä, järjestämisestä ja valvonnasta. Lisäksi kunnat vastaavat haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen ohjauksesta ja valvonnasta jätevesiasioihin liittyen. Kunnan ympäristöviranomainen myös valvoo, ettei kiinteistön jätevesistä aiheudu ympäristöhaittoja. Jos jätevesistä koituu terveys- tai hygieniahaittoja, mukana valvonnassa on kunnan terveysviranomainen. ELY-keskukset vastaavat vesihuollon kehittämisestä, valvonnasta, suunnittelun ohjauksesta ja rahoitustuen suuntaamisesta omilla alueillaan.

Puhdistamojen jätevesiarvoja tarkkaillaan säännöllisesti laboratoriokokeiden avulla. Näytteenoton tiheys perustuu lakiin ja puhdistamon kokoon. Näytteet ottaa yleensä ulkopuolinen näytteenottaja, joka myös analysoi ja toimittaa tulokset. Joillain jätevedenpuhdistamoilla on omia laboratorioita, joiden laadunvalvojana toimii ulkopuolinen asiantuntija. Jos tuloksista huomataan, että jätevesiarvot eivät täytä vaatimuksia, laitokselle lähetetään selvityspyyntö ja laitos voi reagoida ongelmaan.

Jätevedenpuhdistuslaitokset ovat ajoittain kovalla kuormituksella, jolloin jätevesiarvot saattavat nousta yli niille asetettujen raja-arvojen. ProtectPipen tavoitteena on, että jätevedenpuhdistus aloitetaan jo viemärissä ennen jätevedenpuhdistuslaitosta. Tämä tapahtuu viemäriin annosteltavien, orgaanista jätettä syövien bakteerien avulla, joiden ansiosta jätevedenpuhdistamolle ohjautuvasta vedestä tulee jo valmiiksi puhtaampaa. Näin voimme auttaa puhdistuslaitoksia pitämään jätevesiarvot niille asetetuissa rajoissa. Tällöin myös vesistöihin ohjautuu entistä vähemmän ravinteita ja rehevöitymistä saadaan ehkäistyä.

ymparisto.fi, Kuntaliitto, HSY, Tekniikka&Talous

Tutustu tuotteisiimme täällä!

Vastaa