You are currently viewing Kestävällä kiinteistönhoidolla kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Kestävällä kiinteistönhoidolla kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Blogi
 • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Tavoitteet tähtäävät ihmisen, luonnon ja maapallon hyvinvointiin

YK:n huippukokouksessa vuonna 2015 julkaistiin joukko tavoitteita, joilla tähdätään ihmisten hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien, taloudellisen vaurauden sekä yhteiskunnan vakauden kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Samalla turvataan myös ympäristön hyvinvointi. Tavoitteet astuivat voimaan vuoden 2016 alussa ja niiden on tarkoitus ohjata maailman kehitystä vuoteen 2030 asti. Tavoitteita on yhteensä 17 sisältäen 169 alatavoitetta. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat maailmanlaajuisia ja ne koskevat kaikkia maita vauraustasosta riippumatta.

Tavoitteet liittyvät seuraaviin teemoihin:

 1. Ei köyhyyttä
 2. Ei nälkää
 3. Terveyttä ja hyvinvointia
 4. Hyvä koulutus
 5. Sukupuolten tasa-arvo
 6. Puhdas vesi ja sanitaatio
 7. Edullista ja puhdasta energiaa
 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
 10. Eriarvoisuuden vähentäminen
 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 12. Vastuullista kuluttamista
 13. Ilmastotekoja
 14. Vedenalainen elämä
 15. Maanpäällinen elämä
 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
 17. Yhteistyö ja kumppanuus

ProtectPipelle on tärkeää olla mukana näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Planeettamme sietokyky on rajallinen ja konkreettisia asioita on tehtävä, jotta saamme maapallon tilaa parannettua. ProtectPipe pyrkii toiminnallaan tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 6, 9, 12, 13 ja 14 toteutumista. Nämä tavoitteet liittyvät jäteveden puhdistukseen, innovatiivisiin ratkaisuihin, haitallisten kemikaalien vähentämiseen, ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja vedenalaisen elämän turvaamiseen. Myös sinä voit vaikuttaa näiden tavoitteiden toteutumiseen ottamalla ProtectPipen mikrobeihin perustuvan viemärinhoitojärjestelmän osaksi kiinteistösi hoitoa.

Puhtaampaa jätevettä mikrobien avustuksella

Tavoitteessa 6 tähdätään puhtaan juomaveden ja sanitaation lisäksi puhtaamman jäteveden tuottamiseen. Suurin osa maailman jätevesistä ohjataan puhdistamattomina meriin, järviin ja jokiin. Tämä aiheuttaa haittoja sekä ihmisille että ympäristölle. Taudit leviävät ja vesistöt rehevöityvät. ProtectPipen mikrobiliuoksen bakteerit ovat tehokkaita puhdistamaan orgaanista ainetta ja sen sisältämiä ravinteita jätevedestä. Yhtenä tavoitteenamme on laajentaa jätevedenpuhdistus alkamaan jo viemäriverkostossa. Tämän vuoksi menetelmäämme voi soveltaa jätevedenpuhdistukseen kaikkialla, missä viemäriverkostoja on rakennettu. YK:n kuudennessa tavoitteessa todetaan, että käsittelemättömän jäteveden määrä pyritään puolittamaan vuoteen 2030 mennessä.

Bakteeri-innovaatio suojelee vesistöjä ja auttaa kemikaalien vähentämisessä

Tavoite 9 tähtää kestävän teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurin kehittämiseen. Yksi tämän kohdan alatavoitteista liittyy ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönottoon. Kohdassa 12 yhtenä alatavoitteena puolestaan on vähentää haitallisten kemikaalien vapautumista veteen. ProtectPipe vastaa näihin tavoitteisiin tarjoamalla viemärinhoitoon ympäristöystävällisen ja innovatiivisen ratkaisun, jolla voidaan korvata vahvoja putkien avaamiseen käytettäviä kemikaaleja ja vähentää vesistöihin päätyvää kemikaalikuormaa. ProtectPipen ratkaisu on täysin ympäristöystävällinen ja vaaraton, koska se sisältää ihmiselle vaarattomia, luonnossa esiintyviä bakteereita.

Myös tavoite 14 liittyy vesistöjen ja niiden eliöstöjen suojeluun. Maataloudesta ja käsittelemättömistä jätevesistä peräisin olevat ravinteet uhkaavat rehevöittää jopa viidenneksen suurista meriekosysteemeistä vuoteen 2050 mennessä, jos ravinteiden määrää ei saada vähennettyä. Kuten aikaisemmin todettiin, ProtectPipen bakteerit voivat aloittaa jätevedenpuhdistuksen jo viemäriverkostossa, jolloin jätevedenpuhdistamoille saapuu puhtaampaa jätevettä. Tällöin niiden puhdistuskapasiteetti riittää paremmin poistamaan jäljellä olevan orgaanisen aineksen ja vesistöihin ohjautuvien ravinteiden määrä vähenee. Näin voidaan vähentää vesistöjen rehevöitymistä ja suojella ekosysteemien säilymistä.

Bakteerit pienentävät yritysten hiilijalanjälkeä

Tavoite 13 tähtää nopeisiin tekoihin kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. ProtectPipe on onnistunut vähentämään ravitsemuspalveluja tuottavien yritysten hiilijalanjälkeä pitämällä rasvanerotuskaivot kunnossa bakteerien avulla. Rasvanerotuskaivojen tyhjennysväli on pidentynyt ja tyhjentämisestä johtuvaa kuorma-autoliikennettä ja siihen liittyviä päästöjä on onnistuttu merkittävästi vähentämään.

Kiinteistönhoitoratkaisuilla voi vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin

Kiinteistöjen viemärinhoidossa ProtectPipen mikrobiliuosta annostellaan suoraan viemäriin, jossa se hajottaa putkeen kertynyttä orgaanista ainetta. Putket pysyvät puhtaina eikä tukoksia pääse syntymään. Näin vähennämme putkikemikaalien käyttöä, autamme jätevedenpuhdistuslaitoksia saavuttamaan puhtaampaa jätevettä, vähennämme ravinteita vesistöissä ja ehkäisemme rehevöitymistä. Lähdetään yhdessä ympäristötalkoisiin ja toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita!

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät ohjaamaan toimiamme niin, että onnistuisimme tekemään maapallosta hyvän paikan elää niin eläimille, kasveille kuin ihmisillekin. Maapallo keikkuu tällä hetkellä sietokykynsä äärirajoilla. Elämme ihmisen aikakautta, jossa toimintamme vaikuttaa maapallon olosuhteisiin ennennäkemättömällä tavalla. Meidän on muutettava tapojamme toimia ja elää, jos haluamme säilyttää maapallon elinkelpoisena tulevaisuudessakin.

Suomen YK-liitto, YK:n yleiskokous

Tutustu tuotteisiimme täällä!

Vastaa